Integratív mentálhigiéné

A képzésről

A jelentkezési lehetőséget meghosszabbítottuk 2020. augusztus 15-ig.

A képzés áttekintése – alapinformációk:

Munkarend: levelező

Megnevezés: integratív mentálhigiéné

Önköltség: 180 000 Ft/félév

Képzési idő: 4 félév

Irányszám: 14 < 40

Képzés gyakorisága: havi rendszerességgel

Képzés helye: Szeged

Képzési terület: bölcsészettudomány

A képzés célja

A cél olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók személyiségükben, szakmai hivatásukban hatékonyabban és tudatosabban folytatják eredeti segítő hivatásukat, minősített szakemberként. A program kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.

A humán segítő foglalkozásúak (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás, családsegítő, jogász, katona, rendőr, lelkész stb.) alaptevékenységét kívánja effektívebbé tenni azáltal, hogy az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja.

A képzés döntően a gyakorlati munka színvonalának emelését és hatékonyabbá válását szolgálja.

A végzésről

A képzés másoddiplomát adó költségtérítéses képzés, amely szakdolgozatírással és államvizsgával zárul.

Felvételi

A felvételi folyamat során elsősorban a segítő szakmában fontos képességek és készségek meglétét vizsgáljuk egyéni és csoportos helyzetben.

Időtartam

A képzés tartama 4 félév, összesen 398 óra, melyből 40 óra az egyszeri nyári intenzív hét.

Időbeosztás
A négy félév során, 5–5 hónapon keresztül havonta egyszer, péntek déltől szombat délutánig tartanak az órák.

A képzettség megnevezése:
integratív mentálhigiénés szakember

 

A részvétel feltétele

Agrár; bölcsészettudomány; társadalomtudomány; pedagógusképzés; informatika; jogi; közigazgatási, rendészeti és katonai; gazdaságtudományok; műszaki; orvos- és egészségtudomány; sporttudomány; természettudomány; művészet; művészetközvetítés; hitéleti képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.

 

A képzés főbb pillérei

A saját élmény stúdiumcsoport fő célja az önismeret.

Az elméleti ismeretek stúdiumcsoport – a mentálhigiénés szemléletnek megfelelően – a szociológia, a pszichológia, a pszichiátria, a szociális munka, a pedagógia, a gyógypedagógia, a jog, a filozófia, a teológia nézőpontjaiból világítja meg az életeseményeket, közösségi, társadalmi jelenségeket.

A készségfejlesztés stúdiumcsoport kis-csoportokban valósul meg, ahol a hallgatók visszajelzéseket kapnak napi munkájuk mentálhigiénés vonatkozásairól, elsajátítják segítő kapcsolat, a nondirektivitás módszertanát.

Az integráló stúdiumok a hivatásra vonatkozóan rendezik az ismereteket, szakmai és személyes kompetenciát fejlesztenek, új összefüggések meglátására ösztönöznek.

A hálózatépítés keretein belül az azonos és különböző szakmai csoportokhoz tartozók dolgoznak az együttműködés kultúrájának kialakításán.